• बगुला और केकड़ा कहानी संस्कृत में (Heron and Crab Story in Sanskrit with Hindi Translation) | DailyHomeStudy
  Knowledge

  बगुला और केकड़ा कहानी संस्कृत में (Heron and Crab Story in Sanskrit with Hindi Translation) | DailyHomeStudy

  कुत्रचित् अरण्य प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्।कञ्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्।वार्धक्यकारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। ‘इदानीं कथम् आहारः सम्पादनीयः? ‘ इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अन्विष्टवान्।सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः रोदनम् आरब्धवान्। तदा कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान् :-‘ माम ! किमर्थं भवान् रोदनं करोति ? ‘ इति।तदा बकः उक्तवान् :- ” अद्य दैवज्ञमुखतः अहम् एकां दुर्वाता श्रुतवान् – ‘ इतः परं द्वादशवर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति ‘ इति।अस्माकं सरोवरे किञ्चिदेव जलम् अस्ति। शीघ्रमेव तदपि शुष्कं भविष्यति।तदा मम बान्धवाः भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति किल इति मम अतीव दुःखम् ” इति।तत् श्रुत्वा कर्कटकः तां वार्ताम् अन्यजलचरान् निवेदितवान्।…

 • Heron and Crab Story in Sanskrit | DailyHomeStudy
  Knowledge

  Heron and Crab Story in Sanskrit | DailyHomeStudy

  Heron and Crab is a famous story from Panchatantra. Panchtantra is a collection of motivational stories having a moral. Heron and Crab Story in Sanskrit कुत्रचित् अरण्य प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्। कञ्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्यकारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। ‘इदानीं कथम् आहारः सम्पादनीयः? ‘ इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अन्विष्टवान्। सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः रोदनम् आरब्धवान्। तदा कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान् :- ‘ माम ! किमर्थं भवान् रोदनं करोति ? ‘ इति। तदा बकः उक्तवान् :- ” अद्य दैवज्ञमुखतः अहम् एकां दुर्वाता श्रुतवान् – ‘ इतः परं द्वादशवर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति…

error: Content is protected !!