makar sankranti
Quotes/ Wishes

Makar Sankranti Sanskrit Shlok

मकरसंक्रान्तिः एकः हिन्दू पर्वः अस्ति ज्योतिषशास्त्रे, सङ्क्रान्तिः इति विक्षेपायाम्, मकरराशियां स्थाने संक्रान्तिरिति स्मृता। यह पर्वः सूर्यस्य उत्तरायणस्य समये आरम्भीकृतः अस्ति। इतिहासे अपि अत्र सूर्यायणस्य एव आरम्भः दृश्यते।

मकरसंक्रान्तिर्यः पर्वः स्वर्गमार्गदर्शी, सूर्यमण्डले प्रविष्टः विशेषेण भारते प्रियः एव आसीत्। एतस्य पर्वस्य प्रमुखं विशेषणं यथा सर्वेषाम् दैहिकानां आरोग्यं सूर्यमण्डले प्रविष्टस्य क्षणे तथा यथा पूर्वदिशि बहुतराणि वन्यानि एषां वन्यानाम् नानाप्रकाराणि पशवः विचरन्ति तथा इतस्ततः सर्वत्र सुखानि उत्पन्नानि भवन्ति।

मकरसंक्रान्तिः एकस्मिन दिने सूर्यस्य सृष्टिकर्तृत्वं च आचरति इति विशेषणम् प्राप्तमस्ति। यः किञ्चिद्दानं कुरुते स तस्य पुण्यप्रदं फलं प्राप्नोति इति वेदः वदति।

‘यथा भेदं’ न पश्यामि शिवविष्ण्वर्कपद्मजान्।
तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर: शंकर: सदा।।

तिलवत् स्निग्धं मनोऽस्तु वाण्यां गुडवन्माधुर्यम्।
तिलगुडलड्डुकवत् सम्बन्धेऽस्तु सुवृत्तत्त्वम्।।

नमोऽसत विद्यावितताय चक्रिणे।
समस्तधीस्थानकृते सदा नमः।।

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।
मकरसंक्रांतिशुभाशयाः।

सहस्रकिरणोज्ज्वल। लोकदीप नमस्तेऽस्तु नमस्ते कोणवल्लभ।।
भास्कराय नमो नित्यं खखोल्काय नमो नमः। विष्णवे कालचक्राय सोमायामिततेजसे।।

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।।
मकरसंक्रांतिशुभाशयाः।

Facebook Comments
error: Content is protected !!