Essay

Essay On Summer In Sanskrit

सर्वत्र गर्मकालः अस्ति। एषः कालः वृष्टिरहितः आसीत् अत्र उत्तर गोलारम् अधिकं, दक्षिण गोलारम् तु शीतलतरः। अयम् कालः मानवानाम् अधिकं आत्मानं प्रकाशं करोति।

यदा सूर्यः उत्तिष्ठति, तदा सर्वे जीवाः उत्तिष्ठन्ति। सूर्यस्य प्रकाशं तेजः नाम्ना प्रसिद्धमस्ति यत्र वृष्टिरन्यत्र नास्ति। जलस्य अभावे सर्वे वन्याः शुष्काः भवन्ति।

अस्मिन काले विद्यार्थिनः अध्ययने समर्थाः भवन्ति अथवा प्रवासे गच्छन्ति। वन्येषु सुन्दरता अस्ति, फलानि रमणीयानि भवन्ति। बालाः खेलन्ति अथवा नद्यां स्नातुं गच्छन्ति।

यदा तापः अत्युत्तमं भवति, तदा जलाशयाः शीतलतमानं प्रदान्ति। वन्याः फलानि विकसन्ति अथवा सङ्गीतम् रचयन्ति।

गर्मकाले मनुष्याः अनेकानि पर्वाणि आचरन्ति यथा वसन्तपञ्चमी, होली इत्यादि। वन्यानि रमणीयानि भवन्ति अत्र।

सर्वेषाम् जीवानाम् गर्मकाले निर्वहनीयानि उपायाः सन्ति यथा उष्णकाले जलसेवनं, आश्रयः शीतलः अस्ति, उष्णकाले खाद्यं सुस्वादु भवति।

सर्वत्र गर्मकाले विविधा आचरणानि अद्भुतानि भवन्ति अत्र। एते आचरणानि मानवजीवने रमणीयतां यान्ति।

Facebook Comments
error: Content is protected !!