Essay

Essay On Pandita Ramabai In Sanskrit

आत्मीयस्य बिजयस्य निर्विघ्नकर्ता भवान्! पण्डिता रमाबाई नामा एका महिला विद्वान् आसीत् जननी विश्वस्य विशेषायाः कार्यकुशलतायाः च अभिप्रायः स्वीक्रियते। एषा भारतस्य वैशिष्ट्यपूर्णा स्त्री आसीत्, ज्ञानवती च आचार्या यशस्वी च।

पण्डिता रमाबाई स्वतः एका संस्कृतविद्यालयस्य आसीत् स्थापित्री, ज्ञानस्य सर्वेषां लाभाय समर्पिता। तस्या शिक्षाविद्यार्थिनः विविधदर्शने, धर्मविद्यां च प्रदत्तां, अद्वितीयं संस्कृतसंस्कृते उपेक्षितां परमेण विद्यायाः प्राप्यते।

सा एका स्त्री आसीत्, जो स्त्रीस्वातंत्र्यं, शिक्षास्वातंत्र्यं च प्रचारयितुं प्रेरिता आसीत्। तस्या नारी शिक्षा, स्त्रीस्वातंत्र्यं, महिला समाजे योगदानं च आदर्शं आसीत्। एषा अतीव प्रतिभाशालिनी आसीत्, ज्ञानस्य आत्मनि साक्षात् व्यवस्थापिता।

अत्र संस्कृतेन लेखितेन निबन्धेन पण्डिता रमाबाई उपलभ्यते, तादृशं प्रेरणादायकं निबन्धं संस्कृतेन रचितुं आदर्शं स्यात्। तस्या कार्यकलापः, जीवनक्रमः, आदर्शं च संस्कृतेन लिखितं उपलभ्यते। एषा स्त्री संस्कृते प्रेरकः, नारीस्वतंत्र्यस्य अभिन्नांशी आसीत्। अतः पण्डिता रमाबाई नामा एका महिला सन्दर्भे संस्कृतेन निबन्धः लिखितः उपयोगी आसीत्।

Facebook Comments
error: Content is protected !!