Chhath Puja Quotes In Sanskrit
Essay

Essay On My Mother In Sanskrit

मम मातरः निबंधः

सर्वेभ्यः प्रणामाः। अहम् एकः छात्रः अस्मि आस्ति। मम माता मम जीवने सर्वोपरि महत्त्वपूर्णा अस्ति। तां मातरम् विद्यालये या नित्यमुपासामि, अत्र सर्वत्र सहाया आस्ति।

मम मातुः नाम सरला अस्ति। अस्या आयुः सप्ततिः वर्षाणि अस्ति। अस्या रूपम् सुंदरं, आकृतिः सुस्थिरा च अस्ति। अस्या दृष्टया सर्वं पश्यामि, अस्या वाक्येन सर्वं शृणामि।

मम मातुः विद्यालये शिक्षिका अस्ति। अस्या शिक्षायाः प्रति अहम् कृतज्ञः अस्मि। मम माता विद्यायाः प्रति अतीव आग्रही अस्ति या मम कुशलायाः सञ्चयाय निर्वाहयति।

मम मातुः दिनचर्यायाः क्रमः एषः – प्रातः काले उत्तिष्ठति, अभ्यङ्गं करोति, प्रातःकालिकानि पूजानि करोति च। तत्र पूर्वं मातुः अपि मङ्गलाचरणानि निर्वहति। सप्ताहान्ते उपवासः अस्ति।

मम मातुः प्रियजने आत्मनं प्रकटीकरोति। सा सम्पूर्णे विद्यालये च प्रियजनैः परिवृता अस्ति। अस्या सखीः अतीव आत्मीयाः असन्ति।

मम माता शिक्षणे योग्या अस्ति। अस्या शिक्षायाः प्रति अहम् अतीव प्रेरितः अस्मि। यदि मैः किंपुनः अशिक्षितः अस्मि, तरहि मातरा सह आहार्याः न भविष्यामि। अतएव मम माता मम आचार्या अस्ति।

मम मातरा सबीरया पतिना अनेकानि आत्मनं संयोजयती। अस्या पतिः एकः विद्यालये अध्यापकः अस्ति। अस्या पतिना सह मम माता पुत्रः अहम् एकः अस्मि।

मम मातरा अतीव समर्था अस्ति। यदि मैः किंपुनः असमर्थः अस्मि, तरहि मातरा सह अवनतिरचितः अवनतिरचितः भविष्यामि। मम मातरा एका विद्यालये अध्यापिका अस्ति, अतः सा सर्वत्र जागरूका अस्ति। विद्यालये अध्यापिका अस्या अद्भुता शिक्षणकौशलं अतीव प्रशंसनीयमस्ति।

मम माता अतीव शीलवती अस्ति। अस्या चरित्रे अतीव नीतिमत्ता, सत्यवादिनी च गुणाः असन्ति। सा अपि अतीव सज्जीविनी अस्ति। अस्या सामर्थ्येन

तातः पुत्रः अहम् सुखस्पर्शमनुभवामि।

मम मातुः सुपुत्रा अस्ति। अस्या नाम कृष्णा अस्ति। अस्या सह अहम् अतीव भ्राता अस्मि। सा समयेन विद्यालये पाठयितुं प्रेरयति।

मम मातरा सह अहम् अतीव सुखी अस्मि। सा मम जीवने एकः अतीव महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति। अस्या आशीर्वादेन आत्मनं संपूर्णं समर्थनीयं मनामि।

सा मम माता, या सर्वदा मम पारमप्रिया अस्ति। अस्या समर्थनेन मम सर्वे सम्प्रेक्ष्याः अतीव सुस्थिराः असन्ति।

एतद्विषये आत्मनं प्रकटीकृत्य मम मातरा सह आत्मनं समर्पयामि, एवं सर्वेभ्यः निवेदयामि।

धन्यवादः।

Facebook Comments
error: Content is protected !!