Essay

5 Lines On Summer Vacation In Sanskrit

सुमर्मेलान्तराणि अहन्यन्ति, सर्वेभ्यः सीतलानि भवन्ति।
ग्रीष्मकाले समुद्रतटे गच्छन्ति परिवाराः सखायः सह।
वन्यजनाः फलानि च भक्षयन्ति, अतीव आनन्दमनुभवन्ति।
प्राचीनकिल संस्कृतग्रंथपुस्तकानि पठन्ति विद्यार्थिनः।
सूर्यप्रकाशे सज्जितानि वस्त्राणि धारयन्ति, सहृदयाः आत्मनं संरम्भयन्ति।

Facebook Comments
error: Content is protected !!