Essay

10 Lines on Post Office In Sanskrit

पोष्टगृहं लोकस्य संवहनाय क्रियते।
(Poṣṭagṛhaṁ lokasya saṁvahanāya kriyate)

तत्र लिपिकाः पत्राणि संवहन्ति।
(Tatra lipikāḥ patrāṇi saṁvahanti)

अधिकारिणः पत्राणि वितरणीयानि।
(Adhikāriṇaḥ patrāṇi vitaraṇīyāni)

पोष्टकयन्त्रं पत्राणां अधिगमाय क्रियते।
(Poṣṭakayantraṁ patrāṇāṁ adhigamāya kriyate)

तत्र कर्मचारीनां प्रयोगशाला अस्ति।
(Tatra karmacārīnāṁ prayogaśālā asti)

पोष्टग्राहकानां सेवा सदैव प्रतिष्ठिता।
(Poṣṭagrāhakānāṁ sevā sadāiva pratiṣṭhitā)

शाखा उपस्थिता संवहनप्रणाल्या अभिवृद्धिं करोति।
(Śākhā upasthitā saṁvahanapraṇālyā abhivṛddhiṁ karoti)

व्यापारिकाणां लेखाकृत्यमपि संवहनाय क्रियते।
(Vyāpārikāṇāṁ lekhākṛtyamapi saṁvahanāya kriyate)

विशेषज्ञाः पत्राणि उपलब्ध्वा परिशिष्टं क्रियन्ते।
(Viśeṣajñāḥ patrāṇi upalabdhvā pariśiṣṭaṁ kriyante)

पोष्टगृहे स्वच्छता धाराप्रवाहिता भवति।
(Poṣṭagṛhe svacchatā dhārāpravāhitā bhavati)

Facebook Comments
error: Content is protected !!